Tin tức & Sự kiện

VINAFOR TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN 2016

03/07/2017
Ngày 01 tháng 6 năm 2017, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác quản lý vốn năm 2016 của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác”. Đồng chí Cao Văn Thùy, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng chí Phí Mạnh Cường, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đồng chủ trì Hội nghị.


 Ảnh toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác quản lý vốn năm 2016 của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác
           
Hội nghị vinh dự được đón tiếp các Đại biểu đến từ Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục An ninh Kinh tế Nông, Lâm, Ngư nghiệp (A86) và đại diện của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. Về phía Tổng công ty có các đ/c trong HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc, chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; các đ/c là trưởng, phó phòng ban Cơ quan Tổng công ty, các đ/c là Chủ tịch/Giám đốc công ty liên kết, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác và Giám đốc các đơn vị trực thuộc về dự.
  
Ảnh Đ/c Cao Văn Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

          Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của các đ/c là đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp về dự Hội nghị, các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý với vai trò là người đại diện, đồng thời cũng đề xuất với Tổng công ty những giải pháp về quản trị công ty, cũng như cơ chế giúp người đại diện tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại đơn vị.

          Hội nghị đã thảo luận và đánh giá cao bản Báo cáo Tổng kết công tác quản lý vốn năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của Tổng công ty. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo đã phân tích và thẳng thắn đánh giá những mặt còn tồn tại hạn chế đồng thời cũng đề ra một số mục tiêu, yêu cầu đồng thời định hướng hoạt động quản lý vốn và Người đại diện năm 2017 cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá: Năm 2016, đại đa số Người đại diện phần vốn đã thực hiện tốt các quy định của Pháp luật, Tổng công ty và Doanh nghiệp, nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Tổng công ty; tích cực tận tâm, trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm trong công tác quản lý điều hành Doanh nghiệp, nên đã từng bước ổn định đơn vị, ổn định công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng, ổn định đời sống người lao động (điển hình tại các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Đông Bắc, Đình Lập và Lộc Bình), hoặc mang lại kết quả sản xuất kinh doanh cao (có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao ≥ 20% như Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Công ty Nguyên liệu giấy Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cẩm Hà, Công ty cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam bộ ...), hoặc duy trì và phát triển mối quan hệ tốt giữa Tổng công ty với các đối tác nước ngoài (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Các VIJACHIP ...). Với những đóng góp này, Hội đồng quản trị đã khen thưởng biểu dương và tặng Giấy khen cho 04 tổ đại diện vốn và biểu dương 17 tổ đại diện hoàn thành tốt công tác quản lý vốn của Tổng công ty năm 2016 tại các doanh nghiệp khác; biểu dương 20 cá nhân là Giám đốc các công ty con, Người đại diện của Tổng công ty đã không quản ngại khó khăn, vượt qua hoàn cảnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ do lãnh đạo Tổng công ty giao từng bước ổn định SXKD tại các đơn vị. Đồng thời biểu dương một số Giám đốc Công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty về tinh thần hợp tác với Tổng công ty đóng góp vào kết quả chung của toàn Tổng công ty.

            Bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng cho các Tổ và cá nhân có thành tích, đồng chí Chủ tịch cũng chỉ ra rằng vẫn còn một số Người đại diện còn thụ động chưa phát huy tinh thần trách nhiệm, cũng như năng lực quản trị; chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo của người đại diện; chưa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp; hoặc cá biệt còn làm mất uy tín của Người đại diện vốn gây ảnh hưởng đến uy tín của Tổng công ty.

           Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2017 và các năm tiếp theo của Tổng công ty, Đ/c Chủ tịch yêu cầu toàn thể lãnh đạo Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, từ Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty và cá nhân Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác phải thực hiện các yêu cầu cụ thể như sau:

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức năng quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và Điều lệ Doanh nghiệp.

- Các vấn đề thuộc trách nhiệm của Tổ đại diện vốn tại đơn vị đều phải được trao đổi, thảo luận dân chủ, thống nhất trong Tổ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số để tập trung trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí và hành động trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trường hợp có ý kiến khác thì Tổ viên phải chấp hành ý kiến theo đa số, không được phát ngôn hoặc làm trái với Nghị quyết, quyết định của tập thể Tổ.

- Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ trong Tổ đại diện vốn; xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt với HĐQT/HĐTV và lãnh đạo đơn vị, các cổ đông/thành viên góp vốn khác, với chính quyền địa phương sở tại; tranh thủ ý kiến của HĐQT/HĐTV và lãnh đạo đơn vị, các cổ đông/thành viên góp vốn khác để tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả cho Doanh nghiệp; tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng ( đối với các đơn vị lâm nghiệp)

- Nghiêm cấm tuyệt đối Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty và Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác (đặc biệt là Người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty thường đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý cao nhất của đơn vị) không được lợi dụng các chức vụ quyền hạn được giao; tài sản, tiền vốn, sử dụng bí quyết công nghệ, cơ hội kinh doanh của Doanh nghiệp để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức cá nhân khác. Nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Đ/c Chủ tịch HĐQT cũng đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tới:

- Thành lập một số ban trực thuộc Hội đồng quản trị do thành viên Hội đồng quản trị làm trưởng ban, các thành viên tham gia có thể là Phó Tổng giám đốc, Trưởng, phó phòng hoặc chuyên viên Tổng công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

- Hội đồng quản trị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc quản lý vốn, tài sản của Tổng công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty theo đúng quy định của Phát luật, Điều lệ và các Quy chế của Tổng công ty.

  - Thực hiện quản lý Người đại diện vốn thông qua việc ký hợp đồng ủy quyền theo quy chế mới; Rà soát, kiện toàn hệ thống người đại diện vốn theo hướng tăng cường công tác theo dõi, đánh giá nhằm kịp thời động viên, khuyến khích, khen thưởng Người đại diện vốn có tinh thần trách nhiệm, mang lại hiệu quả cao cho Tổng công ty, kịp thời thay thế Người đại diện vốn thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành niệm vụ được giao; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị, hiểu biết Luật doanh nghiệp cho đội ngũ Người đại diện vốn, cán bộ quản lý doanh nghiệp tại các đơn vị. 

      Cũng trong dịp này, tối ngày 02/6/2017, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức "Đêm Hội Vinafor" giao lưu giữa Người Đại diện vốn và cán bộ CNV Cơ quan Tổng công ty; buổi giao lưu đã được nghe những tâm sự vô cùng tâm huyết của một số đ/c là Chủ tịch/ giám đốc đơn vị và một số trưởng phòng ban cơ quan Tổng công ty về giai đoạn thực hiện các bước để cổ phần hóa thành công Công ty mẹ và các công ty TNHH MTV. Buổi giao lưu mang lại nhiều ý nghĩa, giúp tăng cường mối liên hệ và gắn kết giữa người đại diện và CBCNV Cơ quan Tổng công ty, giúp cho thế hệ trẻ Vinafor ngày càng ý thức hơn trách nhiệm để tiếp tục phát huy, cố gắng phấn đấu xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh.   
Một số hình ảnh buổi giao lưu: 
 
   
 
 

 
Các bài viết khác

Các thành tựu chính